Charakterystyka zespołu klasowego klasa 6

Pobierz

Rozmowa przed obserwacją: Krótka charakterystyka zagadnienia, główne trudności, stosowane techniki nauczania, stosowane pomoce .. Zajęcia otwarte w klasie III e w dniu 24.05.2013 r. -prowadząca Jadwiga Filipowicz Temat: Jak uczcimy Dzień Matki.. Ocenianie zachowania uczniów.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego.. Rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami.. 0 punktów w obszarach "Stosunek do nauki i frekwencja" oraz "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią".Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.6.. Rodzaj imprezy Liczba uczniówKlasa IIb.. Zorganizowane były wspólne uroczystości szkolne tj.: dyskoteka z okazji Dnia chłopca, dyskoteka andrzejkowa, Mikołajki, zabawa karnawałowa, Dzień Matki, ognisko z okazji Pierwszego dnia wiosny.. Celem większości zabiegów wychowawczych jest przede wszystkim wprowadzanie określonych zmian w osobowości wychowanków, przy czym najbardziej pożądane (z punktu widzenia celów wychowawczych) są klasy wychowawczo zintegrowane.A u nas rzeź niewiniątek - likwidują szkołę specjalną, planują łączyć klasy, ograniczyć etaty pedagogów, psychologów i bibliotekarzy Grono 20. styczeń 2021 14:33Imię i nazwisko ucznia wypełniającego: …..

Wybór samorządu klasowego.

Współudział uczniów w ocenie zachowania.. (034) 323-13-81, e-mail: Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.. Pomocne będą tutaj wszystkie metody i techniki diagnostyczne omówione w trzeciej części opracowania.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012Praca Zespołu Nauczycieli uczących w klasie II A Rok szkolny 2016 / 2017 semestr I Sprawozdanie Autor: mgr inż. Marlena Drąg Strzelin, 23.01.2017 r.Testy i klasówki dla Klasa VI Podstawówka.. Opracowanie rocznego planu pracy.. Pogadanka: Bezpieczna droga do i ze szkoły.Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów / osoba odpowiedzialna Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.. udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.. Charakterystyka zespołu klasowego, • planowanie i .zaistniałych w poszczególnych klasach, Kl. 4-Teresa Rogowska Kl.5-Elżbieta Pełzowska Kl.6-Danuta Kozera Wychowawcy jw..

Wybór samorządu klasowego, przydział obowiązków.

(8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. EDUKACJA PROZDROWOTNA Kontynuacja programu "Klasa bez papierosa"- wypełnianie ankiety dotyczącej zachowań uczniów wobec palenia tytoniu.. Krótka charakterystyka zespołu klasowego (mocne i słabe strony grupy, problemy wychowawcze, włączanie się do wybranych zadań.. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb.. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Zmiany w WSO.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Wybierz przedmiot i sprawdź swoją wiedzę.1.. Pedagog szkolny i wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy we współpracy Do 16.09 Do 5.09 Do 16.09 2.09 Klasy 5 i 6 Do 16.09 Cały rok szkolny jw.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al..

narady ,dyskusje na godzinach .... charakterystyka zespoŁu klasowego- klasa iie.

To są osoby, które trzymają trzon klasy.Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie interesuje go samorozwój, nie pracuje na rzecz zespołu klasowego.. Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.. Pracę z klasą, do której potrzeb dostosowałam program.. Zajęcia otwarte dla nauczycieli kontraktowych i stażystów w kl. I c -prowadząca Marta Pawłowska Tematy: "Ostrożnie z ogniem", "Najpiękniejsze lektury", "Wszyscy dla wszystkich", "Uśmiech mamy",W każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Poznawanie klasy szkolnej jako zespołu wychowanków Jednym z ważnych zagadnień badawczych, jakie stają przed nauczycielem w odniesieniu do klasy szkolnej jest poznanie jej jako grupy społecznej.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.. godziny wychowawcze.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. 6.Plik charakterystyka zespolu klasowego pod wzgledem dydaktycznym.pdf na koncie użytkownika bentonz • Data dodania: 3 kwi 20165.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Charakterystyka klasy VI"a" Uczniowie klasy VI"a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców..

Zadania wychowawcy w pracy nad kształtowaniem zespołu klasowego.

Klasa iie, której wychowawczynią jestem drugi rok, stanowi specyficzną grupę.. Dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły.. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.. Współpraca z rodzicami.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Jak napisać charakterystykę .. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 4 Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego 5 Osiągnięcia wychowawcze, problemy wychowawcze 6 Współpraca .udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Samorz ąd klasowy składa si ę z: a. przewodnicz ącego, b. zast ępcy przewodnicz ącego, c. łącznika z bibliotek ą szkoln ą i świetlic ą dla dzieci klas I-III.Lp.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesKlasy IV i V przygotowały i zaprezentowały " Alfabet dobrych manier" podczas gminnego spotkania " Savoir - vivre znam i stosuję"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt