Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy klasy 3

Pobierz

Informacja o wynikach klasyfikacji/ promocji Informacja_o_wynikach_promocji_IV-VII Informacja_o_wynikach_promocji_klas_VIII.. Statystyczne wyniki nauczania klasy: Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi Procent.. Nazwisko i imię Liczba ocen ndst.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. za rok szkolny ./.. Klasa .. Rok szkolny 2015/2016.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Liczba uczniów o średniej ocen 4,75 Procent klasy Liczba uczniów z ocenami celującymi Frekwencja za 4 m-ce %2) mocne i słabe strony klasy; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne uczniów; współpraca .Sprawozdanie wychowawcy klasy doc.. W tym miejscu należy .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY…………… - rok szkolny 2015/2016 Sprawozdanie wychowawcy klasy .Klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa.. Sprawozdanie z działalności biblioteki doc.. Dysponuje się również "urzędowym" przydziałem czasu - 1 godzina tygodniowo.. Wychowawca .3..

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy.

Wynik klasyfikacji: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓWSprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/16/2019 1:49:00 PM Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP)Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Przedmioty 4.. Uczniowie nieklasyfikowani Uczniowie_nieklasyfikowani_IV-VIII.. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi: Lp.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. 0 punktów w obszarach "Stosunek do nauki i frekwencja" oraz "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią".opis klas - dokument [*.docx] Charakterystyka kl. I a Klasa I a liczy 14 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców..

klasy Łączna liczba ocen ndst.

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Przedsięwzięcia podjęte w klasie Wnioski do pracy z klasą w drugim półroczu .Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika madzikD • folder Oceny opisowe • Data dodania: 6 maj 2013INFORMACJA WYCHOWAWCY KLAS 1- 3 NA POSIEDZENIE KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ.. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej doc.. Wychowawca.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Ogólna charakterystyka klasy (poziom edukacyjny klasy, respektowanie norm społecznych itp.) II.17.. Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczymTitle: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titles12% uczniów klasy uzyskało oceny bardzo dobre, 38% uczniów klasy uzyskało oceny dobre, 38% uczniów klasy uzyskało oceny dostateczne, 12% uczniów klasy dostało oceny dopuszczające.. (8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie interesuje go samorozwój, nie pracuje na rzecz zespołu klasowego..

Wychowawcą klasy jest się "z urzędu".

Sprawdzian matematyczny: 25% uczniów uzyskało oceny bardzo dobre, 62% uczniów uzyskało oceny dobre, 12% uczniów uzyskało oceny dostateczne.Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy Klasy I - III SP .. (imiennie, przedmiot, podstawa zwolnienia): Charakterystyka klasy (mocne i słabe strony, sukcesy, problemy wychowawcze) Podejmowane działania w celu eliminacji zagrożeń, problemów wychowawczych .. Ilość uczniów.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Sprawozdanie klasyfikacyjne wychowawcy - edukacja wczesnoszkolna .. Sprawozdanie wychowawcy klasy 4-6 szkoły podstawowej Sprawozdanie_wychowawcy_IV-VIII.. Uczniowie omawiali poczynione postępy lub ich brak, uzasadniając przyczynę aktualnego stanu rzeczy.. Uczniowie liczba % uczniów Liczba uczniów w klasie Klasyfikowani Nieklasyfikowani Promowani Niepromowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Posiadający opinię PPP dysleksji, dysgrafii .Propozycje działań wychowawczych i profilaktycznych ogólnoszkolnych do Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki na następny rok szkolny: /podpis wychowawcy/ Sprawozdanie dotyczące pomocy materialnej dla uczniówCo 2- 3 tygodnie na lekcji wychowawczej określona grupa uczniów omawiała realizację postawnych sobie celów..

Stan klasy na początku roku szkolnego: II.

Sprawozdanie z klasyfikacji za rok szkolny - gimnazjum doc SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 201./201.. ( KLASY I-III ) Klasa.. Dzieci nie oszukiwały, przyznawały się z rozbrajająca szczerością do sukcesów i porażek.Wychowawca klasy.. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc (na koniec roku) Sprawozdanie z klasyfikacji klas 1-3 doc. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów wyróżnionych; Analizę pracy klasySprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Informacje ogólne: Klasa Rok szkolny Wychowawca 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt