Czy prezydent ponosi odpowiedzialność polityczną

Pobierz

2011-06-16 22:37:16; Czy Jacek Protasiewicz powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za swoje zachowanie?. Uważam, że odpowiedzialność jest przede wszystkim urzędników i decyzje są wydawane w dużej ilości, w związku z tym nie każdy nadzorujący prezydent czy wiceprezydent ponosi odpowiedzialność polityczną za niewłaściwą działalność urzędników" - deklarowała.Instytucja kontrasygnaty wynika z przyjętej zasady, że głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem.. W Polsce, w myśl postanowień Konstytucji, akty urzędowe Prezydenta RP wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów, który ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.Nie zapominajmy też o jednym: to prezydent miasta przygotowuje projekt budżetu i WPF i to jego obowiązkiem jest zdobycie opinii RIO.. Kompetencje .prezydent nie jest odpowiedzialny politycznie, ale w przypadku złamania konstytucji lub prawa może zostać odwołany (przez parlament lub naród w referendum); prezydent ma możliwość wydawania dekretów z mocą ustawy w sytuacjach nadzwyczajnych (np. okres wojny).Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) - ponoszą ją poszczególni członkowie gabinetu lub cały gabinet (odpowiedzialność gabinetowa) przed parlamentem w związku ze sprawowaniem swoich funkcji.. a. prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji, ustaw lub popełnienie przestępstwa na mocy uchwały Zgromadzenia Narodowego przyjętego większością 2/3 głosów..

Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem.

Tak jest na całym świecie, ale należy to miarkować - zauważyła prof. Ewa Marciniak.Dworczyk zaznaczył, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi pełną odpowiedzialność polityczną za aferę.. Nie może też być pozbawiony sprawowanego urzędu z politycznych przyczyn.w organach władzy państwowej, podzielić można na odpowiedzialność polityczną (parlamentarną) i odpowiedzialność konstytucyjną.. Bardzo silna władza prezydencka jest jednak częściowo ograniczana przez Parlament oraz Sąd Najwyższy, możliwe jest także odsunięcie prezydenta od .Prezydent ponosi odpowiedzialność za środowy atak awanturników na Kongres.. Odpowiedzialność polityczna dotyczy niesatysfakcjonującego (choć zgodnego z prawem) realizowania polityki, np. przez członków Rady Ministrów.. 2014-02-28 15:51:52; Kto ponosi odpowiedzialność za dzisiejszy strajk i utrudnienia na kolei?. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności indywidualnej.. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan .W państwie występuje podwójna egzekutywa.. Odpowiedzialność parlamentarna jest realizowana w drodze wotum .Nie każdy prezydent czy wiceprezydent ponosi odpowiedzialność polityczną za niewłaściwą działalność urzędników - uznała.Głowa państwa (np. prezydent, monarcha) nie odpowiada politycznie, ponieważ wydawane przez nią akty prawne wymagają kontrasygnaty któregoś z właściwych ministrów, na którego, w następstwie, przechodzi odpowiedzialność za podjętą decyzję.Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, nie może być odwołany ani przez wyborców, ani przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby Sejmu i Senatu)..

b. prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem III.

Próba zrzucenia choćby części tej winy na radnych jest nieuprawniona.System prezydencki obowiązuje dziś m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent jest odpowiedzialny tylko przed Narodem i Konstytucją, nie ponosi natomiast odpowiedzialności politycznej.. Prokurator musi określić czy tutaj jakaś inna odpowiedzialność, również ze strony pani prezydent, miała miejsce.Komisja Weryfikacyjna ds. reprywatyzacji uchyliła trzy kolejne decyzje stołecznego ratusza w sprawie działek nieopodal Placu Defilad, przy ulicy Złotej 19, Zielnej 7, Złotej 17 i Chmielnej 50.. Parlament może żądać usunięcia ministra lub całego rządu jeśli nie odpowiada mu prowadzona przezeń polityka.. Dodał jednak, że nie może być tak, że .. Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1.. Szef Komisji Patryk Jaki argumentował, że roszczenia wobec tych nieruchomości były spłacone wobec prawowitych spadkobierców w połowie ubiegłego wieku.Prezydent RP: a) Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną b) Ponosi odpowiedzialność polityczną c) Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną d) Nie ponosi żadnej odpowiedzialności W 1989 r. Prezydent RP został wybrany przez: a) Sejm b) Zgromadzenie Narodowe c) Elektorów d) NaródOn cofnął decyzje, ja cofam swoje..

Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem.

W skład rządu( często koalicyjnego) wchodzą politycy partii, które wygrały wybory parlamentarne, a szefem rządu zostaje najczęściej lider zwycięskiej partii.. Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP.. Oczywiście, prawo konkurencji politycznej jest takie, że wykorzystuje się różne zdarzenia, żeby dyskredytować politycznego konkurenta.. Brak akceptacji dla działań Prezydenta mogą wyborcy wyrazić w trakcie kolejnych wyborów, nie udzielając mu poparcia.Prezydent ponosi odpowiedzialność polityczną za działanie sprzeczne z prawem w drodze procedury impeachment (oskarżenie wnosi Izba Reprezentantów, sądzi — Senat, który może większością 2/3 głosów pozbawić prezydenta urzędu).Kto ponosi odpowiedzialność.. Sejm.. Prowadzona przez niego polityka nie jest więc przedmiotem obrad obu izb.. - Jasne jest, że odpowiedzialność polityczną ponosi prezydent Warszawy, natomiast - przypomnę swoją wypowiedź - powiedziałem, że to nie może być tak, że jedyną twarzą sprawy dzikiej reprywatyzacji będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz - bo to zaniechania kolejnych ekip, inni .- Odpowiedzialność ponosi prezydent, ale są odpowiednie służby, specjaliści.. Prezes i członkowie Rady Ministrów,Czy uważasz, że za tak wysoką inflację główną odpowiedzialność ponosi obecny rząd?. Rząd odpowiada politycznie przed parlamentem.Prezydent Andrzej Duda ponosi osobistą odpowiedzialność za to, że prowadzone są procesy polityczne - dodawał poseł Arkadiusz Myrcha..

Prezydent ponosi także odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa.

Powinien był ich natychmiast potępić, gdy widział, co się dzieje - oświadczył przywódca mniejszości .Waszyngtona, tak i ona nie miała wiedzy w tym przypadku.. Większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów Sejm może postawić członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu.Ponieważ ta odpowiedzialność konstytucyjna jest, jak podkreśliłem, przeważnie polityczna, a znamiona polityczne są nieuchwytne prawniczo, ogólne, niejasne, wątpliwe i nieścisłe - dlatego sądzę, należy dążyć do ustalenia dość dokładnego, kto i wobec kogo ponosi odpowiedzialność prawno-konstytucyjną, a nie polityczno .Tomasz Siemoniak (PO) pytany był we wtorek w RMF FM o odpowiedzialnych za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie.. W systemie parlamentarno-gabinetowym formą wyrażenia przez parlament niezadowolenia jest instytucja wotum nieufności, jako mechanizm .Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustawy.. Zaznaczył, że gdy 5 lat temu prezydent obejmował .. ***** ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA Jest to prawna lub obyczajowa zasada, zgodnie z którą parlament może odwołać szefa rządu wraz z całym gabinetem (odpowiedzialność solidarna) bądź poszczególnych ministrów (odpowiedzialność indywidualna), jeżeli utracą oni jego zaufanie albo negatywnie zostanie oceniona prowadzona przez nich polityka.. Ponosi się ją przed sejmem, który może uchwalić wobecOdpowiedzialność prezydenta.. amp, fot. Flickr/ Platforma Obywatelska RP/ CC BY-SA 2.0- Odpowiedzialność polityczną za aferę reprywatyzacyjną ponosi prezydent Warszawy - przyznał we wtorek w radiu RMF FM Tomasz Siemoniak (PO).. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.. Jeśli jest negatywna, wtedy wyłącznie prezydent ponosi za to polityczną odpowiedzialność.. Zgromadzenie Narodowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt