Sprawozdanie z udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej

Pobierz

w Przedszkolu W grupie ,,Smerfy" (6-latki) w I półroczu udziela się i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie .SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DS. POMOCY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWOWYCHOWAWACZYCH W JAROSŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Pomoc pedagogiczna w ZPO-W organizowana była na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznychSprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: a) rodzicami uczniów,Delegatura w Siedlcach • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j.. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.. PODSTAWA PRAWNA .. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie .. Należy wtedy pamiętać, aby ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć został zachowany..

Raport cząstkowy z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

KLAS 1-3SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHProtokół konkursowy eliminacji szkolnychWzór IPETWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna)Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna)Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny .Jedną z najważniejszych form współpracy jest sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka, analiza funkcjonowania dziecka uwzględniająca efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Spotkania z członkami zespołu i nauczycielami.. Warto przygotować się do .3) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: -danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; -pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola,Przepisy prawa oświatowego: 1.. Specjalistyczne słownictwo i sformułowania z pewnością wykorzystacie podczas pracy w Zespole.Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (proszę wskazać nazwiska uczniów i opisać w jaki sposób i czy korzystali z pppwychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom..

I właśnie to, jest sednem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy przynosiSprawozdanie z organizowanej i udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w okresie 01.09.2016r.-10.02.2017r.. Zgodnie z harmonogramem monitorowania 2-31 stycznia 2018 r. ukaże się ankieta, którą trzeba będzie przesłać za pomocą systemu ewaluacji oświaty.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Kończy się rok szkolny 2012/2013.. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie naszej szkoły realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017r.. Dokumentacja dotycząca organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej znajduje się u koordynatora do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. Stosowanie indywidualizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniami: Lp.. Bardziej szczegółowo5) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 6) w każdym półroczu wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazuje koordynatorowi ds. popmocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (załącznik nr 6)ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ich szczegółowych zadań, składu, procedury powoływania, harmonogramu pracy i jej dokumentowania.. pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami..

Sprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Dyrektor szkoły.. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieżyniepełnosprawnych, niedostosowanych społeczniei zagrożonychniedostosowaniem społecznym(Dz.U.2017.1578 ze zm.); 2.. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania sprawozdania ze swojej pracy.. Niniejszy wzór dotyczy oddziaływań realizowanych w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Jeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu.. Konsultacje, spotkania, podnoszenie kwalifikacjiOczywiście aktualnych, tych, które weszły w życie 1 września 2017 r., a znajdują się w dwóch rozporządzeniach MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.: w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia .Strona główna / Dokumenty / Sprawozdania i raporty / Raport cząstkowy z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej .. W zależności od potrzeb, na bieżąco.. W uzasadnionych przypadkach mogą być one wydłużone lub skrócone..

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź w rozporządzeniach MEN z dnia 17 listopada 2010 r. 1) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznychpomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), 4.. 2, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym.. Koordynator do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r .Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.. składa sprawozdania z organizowanej i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektorowi szkoły, wspomaga wychowańców, nauczycieli, specjalistów w udzielaniu ppp3.. Małgorzata Łoskot Redaktor Naczelna.3) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: -danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; -pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola,PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM.. Sposoby indywidualizacji Pomoc - patrz załącznik nr 1 Liczba uczniów Uwagi 1.. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są: porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia.. Czy ta zasada sprawdza się podczas realizacji zajęć - dany uczeń.. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,5) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 6) w każdym półroczu wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazuje ją koordynatorowi ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (załącznik nr 6)Czas zajęć prowadzonych z uczniem z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynosi 45 minut, natomiast zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut.. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.praca w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej obejmowała : 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dniaPodejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. 4.DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:Do pobrania:SPRAWOZDANIE WYCH.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) zmiany w r. 2017 i 20192..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt