Efekty pracy wychowawczej sprawozdanie

Pobierz

W czasie trwania stażu zapoznałem się z dokumentami i procedurami awansuPoniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Stwarzałyśmy przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.1.. Grupa "Delfinki" liczy obecnie 23 dzieci : 12 chłopców i 11 dziewczynek, a w tym 21 dzieci 5 - letnich oraz 2 dzieci 4 - letnich.z efektów pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.. DLA KLAS II .. NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.pracy z dzieckiem utrwalano i doskonalono nabyte umiejętności, wyrównywano braki, starano się likwidować opóźnienia w procesie przyswajania umiejętności.. EFEKTY PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ.. Przyniosło to następujące korzyści dla moich uczniów, szkoły i dla mnie: EFEKTY: Uczniowie: Wzmacniali poczucie swojej wartości.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Uczeń: - poznaje siebie, - potrafi pozytywnie myśleć o sobie, - mówić dobrze o sobie i innych, - rozpoznać swoje mocne i słabe strony, - cieszyć się z sukcesów własnych i kolegów, - zna sposoby poprawy swojego nastroju, - ma poczucie przynależności do klasy,edukacyjnych..

Uzyskane efekty wsparcia.

We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. 3.przynosiła widoczne efekty w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, podnosząc jakość pracy przedszkola oraz tworząc jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.. Poznanie procedury awansu zawodowego.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły Poznanie .Pamiętaj, sprawozdanie to będą czytali także członkowie komisji (składasz kopię sprawozdania razem z wnioskiem).. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody.1.. Miesiąc Liczba wysłanych upomnień Reakcja rodzica Podjęte działania Efekty .. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Efekty dla mnie: - zwiększenie motywacji rodziców do współpracy z nauczycielami, - podniesienie efektywności pracy wychowawczej, - współpraca z rodzicami w celu wypracowania wspólnych oddziaływań na dziecko, - troska o jakość pracy wychowawczej szkoły..

Planowane efekty osiągnięte.

Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.Ocena efektów pracy wychowawczej (np. ocena systematyczności udziału uczniów w zdalnym nauczaniu, podjętych działań, …) Działania, które z powodu epidemii Covid-19 zostały odwołane i będą realizowane w roku szkolnym 2021/22:Forma pomocy Liczba Powód udzielenia pomocy Efekty Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy (konsultacje, monitorowanie postępów uczniów) Monitorowanie realizacji obowiązku nauki i absencji wśród uczniów.. § 7 ust.. 3.Udział w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANE: 1.4.Respektowane są normy społeczne Wskaźniki wewnątrzszkolne: 1.Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i wiedzą ,jakich zachowań się od nich oczekujeAby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagałyśmy rozwój dzieci, doskonaliłyśmy ich umiejętności, wychowywałyśmy i kształciłyśmy dzieci we wszystkich obszarach podstawy programowej.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Dużą uwagę położono na poprawęUzyskane efekty: Dzięki znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych mogłam organizować zajęcia wychowawcze w sposób właściwy i bezpieczny zarówno dla wychowanków, jak i dla mnie, permanentnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb uczniów i wychowanków, a także wypracować określone zasady postępowania wychowawczego.historia, sprawozdania uzyskiwania pozytywnych efektÓw w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuŃczej na skutek wdroŻenia dziaŁaŃ majĄcych na celu doskonalenie pracy wŁasnej i podniesienia jakoŚci pracy szkoŁy §8 ust.2 pkt.1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ..

Zagadnienia dydaktyczne, efekty.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.. SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA .SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów .. uzyskuje pozytywne efekty w pracy z uczniem np. wyniki przesłuchań, konkursów, klasyfikacji, promocji, .. uzyskuje wymierne efekty w pracy wychowawczej, prezentuje wysoką kulturę osobistą, osobiście uczestniczy w koncertachefekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez o gląd osiągnięć uczniów i zmian w ich funkcjonowaniu.. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny, co pozwoliło mi sformułować wnioski do dalszej pracy i ukierunkować rozwój osobisty.. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk.. Edukacja polonistyczna -obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji -umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie -zwracanie uwagi na szybką męczliwośćSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018..

Przedmiot Rodzaj udzielonego wsparcia Uzyskane efekty 1.

W poprzednim artykule opisałam podstawy tego zadania, teraz chcę się skupić na sprawach bardziej technicznych.. Diagnoza osiągnięć edukacyjne uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej .Efekty dla nauczyciela: • doskonalenie pracy własnej w zakresie planowania i realizacji działań • satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi • zdobycie doświadczenia organizacyjnego • zdobycie nowych doświadczeń wynikających ze współpracy z parafialną i diecezjalną Caritas Efekty dla szkoły: • wzbogacenie oferty zajęć dla uczniów • podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej • kształtowanie wrażliwości uczniów • promocja lokalnych .Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie, jakości pracy szkoły 1. praca z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną: praca z uczniem zdolnym: praca z uczniem mającym problemy edukacyjne: d)zaniedbanym wychowawczo.. Wdrażanie nowych procedur i programów usprawniających pracę wychowawcząSPRAWOZDANIE .. rok szkolny 2009/2010.. Nauczycielki: Katarzyna Seroka.. Wnioski z nadzoru zrealizowane.. • realizacja podstawy programowej, Rocznego Planu Pracy, Programu wychowawczego, Programu przyrodniczo-ekologicznego; • zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika,Efekty przynosi również praca nad zdyscyplinowaniem grupy, zwłaszcza z dziećmi impulsywnymi, nieposłusznymi, wymuszającymi płaczem.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.Na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.Efekty: Poprzez udział w ww.. Tak jak już wcześniej pisałam sprawozdanie możecie napisać w formie tabelarycznej.CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wstęp.. Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt