Przykładowa ocena opisowa ucznia klasy pierwszej

Pobierz

Tempo czytania: prawidłowe- na poziomie klasy pierwszej, wolniejsze od przeciętnego tempa klasy, zbyt wolne, nie czyta.. Do wykonania każdego zadania przystępuje z zaangażowaniem.. Litery w liniaturze mieści: poprawnie, czasami niedokładnie, często pisze w niewłaściwych liniach.Przykładowa ocena opisowa kl. I, semestr I. Przedstawiam arkusz oceny opisowej klasy pierwszej za semestr pierwszy.. Uczennica bardzo dobrze wywi zuje si z powierzonych zada .. Bierze aktywny udział w przedstawieniach.A oto przykłady ocen po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego tego samego ucznia.. (Zawsze, często, czasami) 2.. Paweł Siekierka Zespół Szkół w Wałdowie Klasa III Pawle, kiedy jesteś pytany wypowiadasz się niechętnie, za to niepytany mówisz dużo i to dość ciekawie.. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Ocena opisowa osiągnięć ucznia w klasie I Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………… Skala osiągnięć: A - znakomicie, B - zadawalająco, C - musi popracować I sem.. Jest trochę nieśmiała.OCENA OPISOWA NA ŚWIADECTWIE.. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np.: wiersze, piosenki, fragmenty prozy.. Ocenę opisową za I semestr przygotowuje wychowawca i przekazuje rodzicom..

Anga uje si w prace na rzecz klasy i szko y.

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględniaDopiero roczna ocena w klasie trzeciej może, moim zdaniem, być podstawą do ewentualnych zbiorczych analiz.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Jest pracowita i obowi zkowa, umie wsp dzia a w grupie.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Po czwarte, w przypadku śródrocznej oceny opisowej, nie mamy ustawowego obowiązku informowania rodziców o przewidywanej ocenie np. negatywnej, chyba że UWAGA!. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Ocenianie końcowePrzykładowa ocena opisowa kl. I, semestr I Przedstawiam arkusz oceny opisowej klasy pierwszej za semestr pierwszy.. Stosuje zwroty grzecznościowe.. Dlatego te , wykorzystuj c nabyte ju przeze mnie pewne do wiadczenie w formu owaniu ocen opisowych, pragn przedstawi propozycje jej formu owania.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Uwagi I. Charakterystyka pracy i kontaktów społecznych Szanuje osoby z najbliższego otoczeniaOto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna..

Integracja sensoryczna - ocena funkcjonowania ucznia klasy II.

Płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki,Ocena opisowa • kl.3 • pliki użytkownika gosia176i przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Kopia 2c basen 1.xls, Ocena opisowa za pierwszy semestr klasa 3 nauczanie zintegrowane.docOCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.. Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. …………………odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Jesteś uczniem miłym, pogodnym, koleżeńskim i bardzo ambitnym.. Nie można używać określeń typu : ma kłopoty , źle się zachowuje , nie odrabia .Uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym.. Opanował większość nowych słów i zwrotów, w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela.. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. EDUKACJA POLONISTYCZNAMÓWIENIE I SŁUCHANIE Wypowiada się: rozwiniętymi zdaniami,.Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Masz poczucie sprawiedliwości.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.. Potrafisz czytać tekst znany i nowy; cicho i głośno ze zrozumieniem, ale staraj się unikać głoskowania wyrazów.Celujący (6) - Uczeń celująco opanował umiejętność czytania, czyta wyraziście..

... Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

Wypowiada się: rozwiniętymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, nie wypowiada się.. Wypowiadasz się logicznie, poprawnie pod względem rzeczowym i gramatycznym.Formu owanie oceny opisowej ucznia nie jest czynno ci atw .. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.Dokument zawiera propozycje przykładowych sformułowań pomocnych podczas przygotowywania oceny opisowej dla uczniów klas 1-3 przeznaczonych do modyfikacji zgodnie z własnymi potrzebami.. Małgorzata Majda.. Osiągnięcia w zakresie słuchania Poziom A: uważnie słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom B: zazwyczaj słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom C: stara się słuchać wypowiedzi dorosłych i rówieśnikówŚródroczna ocena opisowa Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIEEwa potrafi sama zdjąć i nałożyć odzież oraz buty, ale potrzebuje przy tym słownej zachęty i ukierunkowania przez nauczyciela.. Właściwie reaguje na polecenia i uwagi nauczyciela.. PISANIE Litery: zna wszystkie, czasami myli, nie zna wszystkich liter.. Pismo: kształtne, poprawne, niedbałe.. Trzeszczany.. Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc.5 - poziom wysoki - uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, dodatkowo samodzielnie poszerza wiedzę 4 - poziom średni - uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, pracuje celowo i efektywnie 3 - poziom zadowalający - uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętnościOcena opisowapostępów w nauce za I semestr w klasie pierwszej w roku szkolnym 1999 / 2000..

Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.

Bardzo dobry (5) - Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta biegle.. Jest wra liwa.. Ocena opisowa za I semestr (śródroczna) ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny, zawierać również powinna wskazówki dla ucznia do dalszej pracy.. Wypowiada się w sposób czytelny i zrozumiały dla innych.. mamy taki zapis w statucie naszej szkoły.Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Przemysław Kowalski Przemku!. Świadectwo jest dokumentem , dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo .. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka, przewidziane w danym .Ocena opisowa z języka angielskiego - klasa I Poziom A Uczeń popełnia nieliczne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.. (Zawsze, często, czasami) 3.OCENA OPISOWA klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.. Dobry (4) - Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta płynnie wyuczone teksty.Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Ta na koniec pierwszego semestru nauczania powinna zawierać wskazówki jak poprawić ewentualne niedociągnięcia i zniwelować trudności, np. Wojtek ma duże trudności w opanowaniu słownictwa wprowadzanego na lekcji.-ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualna (pochwała lub zachęta do dalszej aktywności) -pisemna ocena w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia, -oceny cyfrowe w dzienniku lekcyjnym, -punktacja, Ocenianie semestralne-ocena opisowa- list skierowany ucznia i rodziców.. Stara si dotrzyma obietnic i zobowi za .Ocena opisowa śródroczna rożni się od oceny opisowej podsumowującej rok lub okres I etapu edukacyjnego.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów , którzy mają trudności w nauce , problemy z zachowaniem .. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Zasób słownictwa: bogaty, wystarczający, ubogi, błędy językowe.Opisowa ocena śródroczna ucznia klasy I: ZACHOWANIE: 1.. Opinia o uczniu - rekomendacja do programu stypendialnego dla zdolnych uczniów .OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Zachowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt