Charakterystyka klasy 2 pod względem dydaktycznym

Pobierz

Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Niniejsza ocena opisowa wiąże się ze zwiększonymi obowiązkami i wykonaniem dodatkowych czynności przez nauczyciela.. 2. zasady szkoŁy waldorfskiej.. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Środki dydaktyczne (środki kształcenia) - to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości.. 3. nauczyciel w szkoŁach waldorfskich.. Klasa III liczy 10 uczniów.. 3) Ramowy rozkład materiału.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Programy określają i szczegółowo opisują: 1) Wstęp - charakterystyka programu.. Skracają i urozmaicają proces nauczania, wywołując wrażenia i spostrzeżenia, będące tworzywem pozwalającym w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości.. Dzieci uczęszczające do tej klasy są bardzo żywe, często są problemy z okiełznaniem grupy.PLAN DYDAKTYCZNY - KLASA 2* Tematyka i liczba godzin Materiał nauczania (konteksty do wyboru) Poj ęcia Wymagania Pp podstawowe ponadpodstawowe ROMANTYZM 1.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Romantyzm, czyli inna nowoczesno ść 1h tablica chronologiczna, s.10-13; wykład, s. 16-20;SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ za semestr II rok szkolny 2007/2008 język niemiecki Imię i nazwisko nauczyciela: ..

Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: ...2.

Jestem jednak przekonany, że informacje zawarte w opisie będą korzystniejsze dla ucznia i rodziców, a także i nauczyciela-wychowawcy, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym i społecznym.17.. Dwoje uczniów takich jak ……………….wykazuje poważne braki, które nie pozwolą opanować wiadomości w klasie III.. Przez cały rok pracowałam z serią podręczników "Der, die, das neu" dla klas IV-VI szkoły podstawowej, zgodną z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas .Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Wśród uczniów w klasie są osoby bardzo różne pod względem zachowania, jak i .. 2. struktura powstająca ze względu na skłonność wykonywania zadań,W trakcie realizacji projektu opracowano następujące elementy obudowy dydaktycznej.. Kształtowanie czynności samoobsługowych: Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, szczotkują zęby po obiedzie, doskonalą umiejętności rozbierania się i ubierania.. Materiały i pomoce dydaktyczneKlasa spełnia bardzo ważne zadanie w procesie uspołecznienia.. Dzieci właściwie zachowują się przy stole, pełnią dyżury.Klasa IIA liczy, w chwili obecnej, 26 uczniów - 11 dziewcząt i 15 chłopców.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. 2) Cele edukacyjne i wychowawcze..

Stwierdzam, że programy są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Sala lekcyjna powinna być wyposażona w tablicę szkolną oraz miejsca do wyeksponowania prac uczniów.. Część dzieci pochodzi z rodzin rolniczych, większość z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców pozostaje bez pracy.Art.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. są bardzo aktywni fizycznie (ruchliwi) W związku z występującymi trzema preferowanymi rodzajami przyswajania wiedzy u uczniów, nauczyciel w celu efektywnego nauczania winien dobrać zarówno metody, jak i formy pracy z uczniami, które jak najpełniej wesprą ich w procesie uczenia się.Druga grupa uczniów nie ma poważnych problemów z nauką, jednak nie posiada tak silnej motywacji do nauki.. Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego:Dydaktyczny plan nauczania dla uczniów klasy III c gimnazjum 2011. advertisement .charakterystyka szkoŁy alternatywnej typu waldorf opracowała: anna boŁdys 1 s p i s t r e Ś c i: 1. poczĄtki szkoŁy waldorfskiej.. 958 scenariuszy zajęć w tym: 310 scenariuszy do klasy I ; 310 scenariuszy do klasy II ; 338 scenariuszy do klasy III; Wszystkie opracowane scenariusze zajęć zostały przystosowane pod względem graficzny i technicznym do wymogów projektowych.krzeseł musi umożliwiać nauczycielowi podział klasy na grupy, swobodne przemieszczanie się dzieci w trakcie prowadzonych zajęć oraz przestrzeń dla wykonania prac projektowych..

Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. 2 Karty Nauczyciela stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować: - w ramach pensum: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,Po drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.2.. Wyższa klasa średnia Osoby lokujące się wysoko pod względem prestiżu, często także posiadanej władzy, ale niżej od elity pod względem materialnym, z towarzyskim dostępem do elity, ludzie wolnych zawodów, prawnicy, lekarze z prywatną praktyką, architekci, ludzie mediów, wykładowcy uniwersyteccy, średni biznes, wyższa kadra .INFORMACJE STATYSTYCZNE ..

Dzieci uczęszczające do klasy pochodzą z pięciu okolicznych miejscowości; 19 uczniów dojeżdża do szkoły.

Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Klasa IIb.. Nie należy dziecku zabraniać kontaktu z innymi dziećmi, tylko umiejętnie obserwować i czuwać nad wpływem kolegów na kształtowanie się cech charakteru dziecka.. 42, ust.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymKlasa szkolna jest jednym z głównych terenów pracy dydaktyczno - wyrównawczej nauczycieli.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Często traktuje się ją jako sumę poszczególnych uczniów.. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba uczestniczenia ucznia w zajęciach uczących alternatywnych metod komunikacji.. .są emocjonalni, często gestykulują..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt