Sprawozdanie nauczyciela ze stażu

Pobierz

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. 5 i 5a oraz art. 9f ust.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Grupa liczy 13 chłopców i 12 dziewczynek .. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.W związku z powyższym od 1 września 2019 r. opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań .Staż nauczyciela Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym.Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic!.

Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie...

Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Siemianowice Śląskie .. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: "Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej..

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany I. Zbigniew Stachnik.

Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później,Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Grupa A..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela w 2019 - Portal OświatowyPamiętaj o efektach, zapis § 4.

Malbork.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. - 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .To przykładowe sprawozdanie na pewno jest dla osób, które: nie wiedzą zupełnie jak się za to zabrać i nie rozpoczęły jeszcze swojej przygody ze sprawozdaniem.. Angelika Skrzypek.. Moim opiekunem stażu jest mgr Beata Sianos nauczyciel dyplomowany z ogromnym zasobem wiedzy i dużym doświadczeniem.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

3), składam sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Wychodząc na przeciw Waszym prośbom, zapytaniom i sugestiom, przygotowałyśmy dla Was przykładowe sprawozdanie dla przyszłego nauczyciela dyplomowanego.O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. nr 118, poz.1112 ze zmianami).. Kołaczyce.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r.. "Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Mirosława Iłowska.. 5 i 5a oraz art. 9f ust.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU 1.. Sprawozdanie zawiera działania podejmowane w czasie edukacji zdalnej.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu.. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Wychowawczy .koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt